Főoldal » Archív » Autót vissza nem adok!

Tíz rend­be­li sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 34 éves férfi ellen, aki 2013-ban fél év alatt tíz olyan gép­ko­csit adott el, melyek­nek nem ő volt a tulaj­do­no­sa. A bün­te­tett elő­éle­tű férfi Balas­sa­gyar­ma­ton, Szol­no­kon és a fővá­ros­ban 2013 janu­ár­ja és júli­u­sa között tíz gép­jár­mű­vet szer­zett meg a tulaj­do­no­sok­tól külön­bö­ző ürüggyel: hol javí­tás­ra, hol vásár­lás előtt kipró­bá­lás­ra vette át az autó­kat, más­kor meg köl­csön kérte vagy kibé­rel­te azo­kat. Ami közös volt az ügyek­ben: soha, egyi­ket sem adta vissza a tulaj­do­no­sá­nak. A kocsi­kat kivé­tel nél­kül elad­ta, leg­több­ször az inter­ne­ten meg­hir­det­ve azo­kat. Ame­lyik jár­gány­ra pedig nem talált vevőt, azt hul­la­dék­fém­ként érté­ke­sí­tet­te. Az ügy­le­tek révén a 7.293.000.- Ft össz­ér­té­kű jár­mű­ve­kért az elkö­ve­tő össze­sen csak 2.085.000.- Ft-ot kapott.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 05.09.