Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Autóval akarta halálra gázolni haragosait egy férfi Kazincbarcikán

A 29 éves férfi 2013. tava­szán ismer­ke­dett meg a sér­tett pár­ral. A kap­cso­la­tuk kez­det­ben bará­ti volt, azon­ban a férfi egy vélt sére­lem miatt meg­ha­ra­gu­dott a párra és előbb tele­fo­non, majd sze­mé­lye­sen is zak­lat­ta őket. Bán­tal­ma­zás­sal és meg­ölés­sel is fenye­ge­tő­zött, ami miatt a sér­tet­tek fel­je­len­tést is tet­tek. Ez csak olaj volt a tűzre, mert a vád­lott ezután már a fel­je­len­tés vissza­vo­ná­sa cél­já­ból is folya­ma­to­san fenye­ge­tő­zött. 2013. május 16-án dél­után a férfi gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Kazinc­bar­ci­kán, ami­kor ész­re­vet­te a zeb­rán átha­la­dó sér­tet­te­ket, aki­ket egy autós enge­dett át. Az autó­já­val 50 km/h-ás sebes­ség­gel bevá­gott a zebra előtt meg­ál­ló autó elé és a jár­mű­vét a fia­tal pár felé kor­má­nyoz­ta. A nőt a jármű elso­dor­ta, míg a fér­fit az autó olyan erő­vel ütöt­te el, hogy a motor­ház tető­re fel­csa­pó­dott, majd onnan a föld­re zuhant. A gázo­ló ezután kiszállt a jár­mű­ből és egy 17 cen­ti­mé­te­res kés­sel a kezé­ben indult a férfi felé, aki mene­kül­ni kez­dett. Az elkö­ve­tő meg­ölés­sel fenye­get­te és a kését is utána dobta, ami azon­ban célt tévesz­tett. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ég több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.02.20.