Főoldal » Hírek » Autóval avatkozott a vitába a nevelőapa - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 67 éves férfi ellen, aki nevelt fia konf­lik­tu­sát autó­ja hasz­ná­la­tá­val igye­ke­zett meg­ol­da­ni, eköz­ben bal­ese­tet is okozott

2021 júni­u­sá­ban a 67 éves vád­lott­nak tudo­má­sá­ra jutott, hogy a 23 éves nevelt fia Ipoly­ve­cé­re ment, egy hara­go­sá­hoz. Gép­ko­csi­val indult a fiú után, hogy meg­aka­dá­lyoz­zon egy eset­le­ges verekedést.

Ipoly­ve­cén meg­lát­ta, hogy a fia az út szé­lén vitat­ko­zik a másik fér­fi­val. Hogy meg­ijessze a fia hara­go­sát, a jár­mű­vet a neki hát­tal álló sér­tett felé kor­má­nyoz­ta, de a manő­ver során – bár ez nem volt szán­dé­ká­ban – el is ütöt­te őt.

A sér­tett a föld­re esve csuk­ló­tö­rést szenvedett

A vád­lott ezután vál­tott néhány szót a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó továb­bi embe­rek­kel, majd a sérül­tet hát­ra­hagy­va a nevelt fiá­val együtt távo­zott a helyszínről.

A 67 éves férfi ellen köz­úti veszé­lyez­te­tés, vala­mint segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző sze­mély által elkö­ve­tett bűn­tett miatt emelt vádat az ügyészség.

Mivel a 23 éves nevelt fiú is végig­néz­te a bal­ese­tet, ami után ő sem nyúj­tott sem­mi­fé­le segít­sé­get a sérült­nek, neki segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt kell felelnie.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a 67 éves, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás, míg a 23 éves fiú­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Emel­lett az eljá­rás során kelet­ke­zett közel 200.000 Ft bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lot­tak­nak kell megfizetniük.