Főoldal » Archív » Autóval vonatnak ütközött egy kazincbarcikai férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elle­ne a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

2016. augusz­tus 1-jén a kora esti órák­ban a vád­lott az álta­la veze­tett autó­val haladt a 35. számú főúton, a jár­mű­ben két utas tartózkodott.

Debrecen-Józsa felé halad­va a vas­úti átjá­rón a vád­lott nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán későn vette észre a fény­so­rom­pó piros jel­zé­sét és a leen­ge­dett sorom­pó­ru­dat, ezért bár vész­fé­ke­zett, meg­áll­ni nem tudott. A férfi sze­mély­gép­ko­csi­já­val letör­te a sorom­pó­ru­dat, majd neki­üt­kö­zött az átjá­ró­ba érke­ző sze­mély­vo­nat oldalának.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a jármű egyik uta­sá­nak orr­csont­ja eltört, a sze­mély­vo­na­ton uta­zók közül senki nem sérült meg.

A vád­lott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség és köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt tár­gya­lás mel­lő­zé­sét kez­de­mé­nyez­te a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon, és a fele­lős­ség meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett pénz­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.