Főoldal » Hírek » Az ablakon keresztül dobálták ki a drogot - képekkel és az elfogásról készült videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 35 éves fér­fi­val és 21 éves élet­tár­sá­val szem­ben, akik 2019. és 2021. között kábí­tó­szert ter­jesz­tet­tek Buda­pes­ten. Elfo­gá­suk­kor a laká­suk­ban tárolt dro­got úgy pró­bál­ták eltün­tet­ni, hogy annak egy részét az abla­kon keresz­tül kido­bál­ták.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak leg­ké­sőbb 2019. év végé­től, egé­szen a 2021. novem­ber­ben tör­tént elfo­gá­su­kig külön­fé­le kábí­tó­sze­rek­kel keres­ked­tek Buda­pest terü­le­tén. A keres­ke­dés­re szánt kábí­tó­sze­re­ket a férfi sze­rez­te be, élet­tár­sa pedig az érté­ke­sí­tés­ben vett részt. A vád­lot­tak a dro­got ele­in­te egy álta­luk bérelt diós­di, majd később egy XXII. kerü­le­ti ingat­lan­ban tárol­ták, és jel­lem­ző­en ott szol­gál­ták ki az ügy­fe­le­i­ket, de volt olyan is, hogy a férfi gép­ko­csi­val szál­lí­tot­ta ki a meg­ren­delt kábí­tó­szert a vevő­nek. Az ügy­fe­lek egy részé­vel a férfi élet­tár­sa tar­tot­ta a kap­cso­la­tot, ennek során a nő fel­vet­te a meg­ren­de­lé­se­ket, majd a ház­hoz érke­ző vevők­nek átad­ta a til­tott sze­re­ket.

A vád­lot­ta­kat 2020 máju­sá­ban egy köz­úti ellen­őr­zés során meg­ál­lí­tot­ták a rend­őrök a XIII. kerü­let­ben. Az autót a férfi kábí­tó­szer­től bódult álla­pot­ban vezet­te, és az intéz­ke­dés során a rend­őrök a gép­ko­csi kesz­tyű­tar­tó­já­ban, vala­mint a nő tás­ká­já­ban is talál­tak kábí­tó­sze­re­ket. A nyo­mo­zók ezt köve­tő­en az élet­tár­sak diós­di lakó­he­lyén vég­zett kuta­tás során is fog­lal­tak le mari­hu­á­nát és amfe­ta­mint. Az akkor ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok alap­ján a nőt őri­zet­be vet­ték, majd pár hónap­ra letar­tóz­ta­tás­ba került.

A vád­lot­tak ezután sem hagy­tak fel a kábítószer-kereskedelemmel, a nyo­mo­zók 2021. novem­ber 11-én fog­ták el őket, amely­nek során az álta­luk hasz­nált XXII. kerü­le­ti ingat­lan­ból mari­hu­á­nát, amfe­ta­mint, vala­mint exta­sy tab­let­tá­kat, továb­bá a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­hoz, illet­ve ter­jesz­té­sé­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le. A vád­lot­tak a rend­őri intéz­ke­dést ész­lel­ve, a kábí­tó­sze­rek egy részét meg­pró­bál­ták eltün­tet­ni úgy, hogy azo­kat az abla­kon keresz­tül kido­bál­ták. A rend­őrök a kuta­tás során az abla­kon kido­bott kábí­tó­sze­re­ket is meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták.

A vád­irat sze­rint továb­bá a nyo­mo­zók a diós­di ingat­lan­ban olyan lőfegy­vert talál­tak, amely­nek tar­tá­sá­ra a férfi nem ren­del­ke­zett enge­déllyel.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az élet­tár­sa­kat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, míg a fér­fit lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett a vád­irat­ban, a férfi ese­té­ben pedig köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást is indít­vá­nyoz. A férfi jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye vide­ó­val az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szerelme-falazott-a-rendorok-lebontottak