Főoldal » Archív » Az ágyban szúrta mellkason feleségét egy féltékeny férj Borsodban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az 51 éves fér­fi­val szemben.

 A vád­lott férfi és fele­sé­ge évek­kel ezelőtt papí­ron elvál­tak, de tovább­ra is közös házuk­ban éltek közös gyer­me­kük­kel Tiszalúcon.

 A férfi agresszív, fél­té­keny maga­tar­tá­sa miatt gya­ko­ri­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek. A vád­lott rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a nőt. Emi­att 2016. máju­sá­ban a rend­őr­ség ide­ig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tást ren­delt el a fér­fi­val szem­ben. A hatá­ro­zat értel­mé­ben 72 órára el kel­lett hagy­nia a közös ingat­lant és sem­mi­lyen módon nem lép­he­tett kap­cso­lat­ba a sér­tett nővel.

 Miu­tán letelt a három nap a férfi haza­köl­tö­zött. Még aznap éjsza­ka bement volt fele­sé­ge háló­szo­bá­já­ba kezé­ben egy cson­to­zó­kés­sel és vitát pro­vo­kált. Ennek során szi­dal­maz­ta a nőt és szú­rás­sal fenye­get­te. A sér­tett tele­fo­non akart segít­sé­get hívni, de a vád­lott elvet­te tőle a készü­lé­ket és össze­tör­te. Ezután az ágy­ban hanyatt fekvő nő mellé ült és a 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést a nő mell­ka­sá­ba döfte.

 A szú­rást köve­tő­en a férfi azon­nal pró­bált segí­te­ni a nőnek, majd érte­sí­tet­te a men­tő­ket is. A kiér­ke­ző men­tők a nőt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A szú­rás a mell­üreg­be hatolt és bár élet­fon­tos­sá­gú szer­ve­ket nem érin­tett, így is élet­ve­szé­lyes volt.

 A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.