Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az alapos szervezés ellenére lebukott az embercsempész – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó, lit­ván fér­fi­val szem­ben, aki­nek egy bala­ton­lel­lei ben­zin­kút­nál kel­lett befe­jez­nie az addig fenn­aka­dás nél­kül műkö­dő utaztatást.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a fia­tal férfi anya­gi prob­lé­mái miatt egy bará­ti össze­jö­ve­te­len elfo­gad­ta azt az aján­la­tot, misze­rint ille­gá­lis beván­dor­lók fuva­ro­zá­sá­ban kel­le­ne közreműködnie.

A vád­lott - az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó uta­sí­tá­sa sze­rint - busszal Buda­pest­re uta­zott, ahol tele­fo­non kapott üze­net alap­ján talál­ta meg a szá­má­ra biz­to­sí­tott jár­mű­vet. A ter­helt a továb­bi uta­sí­tás alap­ján Temes­vár­ra haj­tott, ahol napo­kig egy szál­lo­dá­ban vára­ko­zott, míg a határ köze­lé­ben lévő erdős terü­le­ten öt bang­la­de­si fér­fit kel­lett fel­ven­nie. A férfi a mig­ráns sze­mé­lyek utaz­ta­tá­sá­hoz egy másik, tel­je­sen átla­gos sze­mély­gép­ko­csit kapott, ami­vel Magyar­or­szá­gon keresz­tül kel­lett volna Olasz­or­szág­ba jut­nia utasaival.

A ter­helt­tel szem­ben azon­ban Bala­tonl­el­lé­nél, az autó­pá­lya mel­let­ti pihe­nő­he­lyen intéz­ked­tek a rend­őrök, őt őri­zet­be vet­ték, míg az ille­gá­li­san az ország­ban tar­tóz­ko­dó fér­fi­a­kat vissza­kí­sér­ték Romániába.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és kiuta­sí­tást indítványozott. 

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te az ember­csem­pész által hasz­nált járműről.

az embercsempészésre használt autó