Főoldal » Hírek » Az állványzat bontása közben érte a halál - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki­nek sza­bály­sze­gé­sei hoz­zá­já­rul­tak az egyik mun­kás halá­lá­hoz egy épí­té­si területen.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő ügy­ve­ze­té­se alatt álló cég elvál­lal­ta egy érdi isko­la fel­újí­tá­si mun­ká­la­ta­it. A hom­lok­za­ton vége­zett munka miatt oda fel­ál­lí­tot­tak egy ötszin­tes, tíz méter magas, tizen­két és fél méter szé­les állványzatot.

2021 janu­ár­já­ban az elkö­ve­tő ennek az áll­vány­zat­nak az elbon­tá­sá­ra adott uta­sí­tást az embe­re­i­nek. Ugyan néhány védő­fel­sze­re­lést biz­to­sí­tott nekik, de nem adott rész­le­tes eliga­zí­tást a folya­mat­ról, és nem bocsá­tot­ta ren­del­ke­zé­sük­re az azzal kap­cso­la­tos gyár­tói leírást sem. Emel­lett nem ellen­őriz­te, illet­ve irá­nyí­tot­ta a hely­szí­nen a folya­ma­tot és nem jelölt ki arra senkit. 

Az ötszin­tes áll­vány­zat bon­tá­sá­hoz a mun­ká­sok kézi erő­vel kezd­tek hozzá, azon­ban a gyár­tói elő­írás gépi, karos anyag­moz­ga­tó gépet írt elő. A leg­fel­ső szin­ten az egyik mun­kás úgy kezd­te meg a szét­sze­re­lést, hogy nem volt biz­to­sít­va a leesés ellen. Így ami­kor egy körül­be­lül tizen­két kilo­gram­mos áll­vány­ele­met vitt a kezé­ben és meg­bot­lott, kény­te­len volt meg­ka­pasz­kod­ni. Ekkor azon­ban az áll­vány­ele­met kiej­tet­te a kezé­ből, ami mint­egy tíz méte­res zuha­nás után, a föld­szin­ten, védő­si­sak nél­kül mun­kát végző sér­tett fejé­re esett. A sér­tett az elszen­ve­dett súlyos kopo­nya­sé­rü­lés miatt a hely­szí­nen azon­nal meghalt.

Halá­la vissza­ve­zet­he­tő az elkö­ve­tő által elkö­ve­tett szabályszegésekre.

Az elkö­ve­tő ellen az Érdi Járá­si Ügyész­ség minő­sü­lő halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.