Főoldal » Archív » Az általa okozott baleset következtében egyik utasa életét vesztette - vádemelés

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a román fér­fi­val szem­ben, aki 2018. feb­ru­ár 16-án, az M1-es autó­pá­lyán a teher­gép­ko­csi­val neki­üt­kö­zött egy jár­mű­sze­rel­vény­nek, és az ütkö­zés követ­kez­té­ben az egyik utasa éle­tét vesz­tet­te, a másik utasa élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott dél­előtt, az M1-es autó­pá­lyán Tata­bá­nya irá­nyá­ból Buda­pest felé köz­le­ke­dett, a teher­gép­ko­csi­ban még ket­ten utaz­tak. A biz­ton­sá­gi öve­ket a vád­lott és uta­sai is használták.

A férfi hala­dá­sa során az előt­te hala­dó jár­mű­sze­rel­vény elő­zé­se miatt áttért a belső for­gal­mi sávba, ahol azon­ban las­san haladt a for­ga­lom, ezért az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben féke­zett, jár­mű­vét jobb­ra kor­má­nyoz­ta, amely­nek során a bal vissza­pil­lan­tó tük­ré­vel neki­üt­kö­zött egy sze­mély­gép­ko­csi jobb hátsó lám­pá­já­nak. A férfi balra vissza­kor­mány­zott, azon­ban neki­üt­kö­zött a leál­ló­sáv felé húzó­dó jár­mű­sze­rel­vény­nek. A ter­helt féke­zett, nem tar­tott meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got, így ütkö­zött a külső for­gal­mi sáv­ban hala­dó járműszerelvénnyel.

A bal­eset követ­kez­té­ben a jobb első ülé­sen utazó sér­tett olyan súlyos - a máj és a lép sérü­lé­sé­vel, has­üre­gi vér­zés­sel, vala­mint külön­bö­ző csont­tö­rés­sel járó - sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en éle­tét vesz­tet­te. A közé­pen helyet fog­la­ló sér­tett­nek több­szö­rös csont­tö­rés­sel járó élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se kelet­ke­zett, amellyel kap­cso­lat­ban a mara­dan­dó fogya­té­kos­ság kiala­ku­lá­sa sem zár­ha­tó ki.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.