Főoldal » Hírek » Az általa üzemeltetett szórakozóhelyen árulta a speedet a zalai kábítószer-kereskedő - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki egy saját üze­mel­te­té­sű nagy­ka­ni­zsai disz­kó­ban kábí­tó­szer­rel kereskedett.

A tény­ál­lás sze­rint a 45 éves férfi a 2017. nya­rá­tól 2018. már­ci­us köze­pé­ig ter­je­dő idő­szak­ban - első­sor­ban a fele­sé­gé­vel közö­sen üze­mel­te­tett nagy­ka­ni­zsai szó­ra­ko­zó­he­lyen - rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett amfe­ta­min tar­tal­mú kábí­tó­szert (spee­det). Az is elő­for­dult, hogy a disz­kó­ban jegy­sze­dő­ként fog­lal­koz­ta­tott alkal­ma­zot­tat kérte meg arra, hogy távol­lé­té­ben kábí­tó­szert adjon át egy vevő­nek. 2018. már­ci­u­sá­ban Buda­pes­ten a vád­lott tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­val jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert vásá­rolt, amit fele­sé­ge sze­mély­gép­ko­csi­já­val szál­lí­tott volna Nagy­ka­ni­zsá­ra, de egy rend­őri ellen­őr­zés során a ható­ság meg­ta­lál­ta és lefog­lal­ta a gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ban elrej­tett anyagot.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat - a vád­dal egye­ző­en - jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 8 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta a Pécsi Ítélőtáblán.