Főoldal » Archív » Az Amerikai Egyesült Államok legfőbb ügyészéhez, illetve a budapesti nagykövetség ideiglenes ügyvivőjéhez fordult dr. Polt Péter legfőbb ügyész

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok által elren­delt beuta­zá­si tila­lom­mal kap­cso­lat­ban dr. Polt Péter leg­főbb ügyész írás­ban vála­szolt egy ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő hozzá inté­zett kér­dé­se­i­re.

A leg­főbb ügyész vála­szá­ban kifej­tet­te, hogy bün­te­tő­ügy­ben nyo­mo­zás elren­de­lé­sé­nek alap­já­ul az szol­gál­hat, ha a ható­sá­gok fel­je­len­tés vagy hiva­ta­los tudo­más­ra jutás útján olyan konk­rét maga­tar­tás­ról sze­rez­nek tudo­mást, amely vala­mely bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját kelti.

Az ügyé­szi szer­vek­hez fel­je­len­tés nem érke­zett, és olyan adat­szol­gál­ta­tás sem tör­tént az ame­ri­kai fél, vagy bárki más részé­ről, amely a hatá­lyos bün­te­tő jog­sza­bá­lyok alap­ján az eljá­rás meg­in­dí­tá­sá­hoz, vagy feljelentés-kiegészítés elren­de­lé­sé­hez vezet­he­tett volna.

A saj­tó­ban meg­je­lent hírek alap­ján az ügyész­ség az elmúlt idő­szak­ban szé­les­kö­rű irat­vizs­gá­la­tot foly­ta­tott, amely­nek ered­mé­nye­képp azt álla­pí­tot­ta meg, hogy nincs olyan folya­mat­ban lévő vagy befe­je­zett bün­te­tő­ügy, amellyel konk­ré­tan azo­no­sí­ta­ni lehet­ne olyan ese­te­ket, ame­lyek­re a kitil­tá­sok vonat­koz­hat­nak.

A Magyar Köz­tár­sa­ság kor­má­nya és az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok kor­má­nya között a köl­csö­nös bűn­ügyi jog­se­gély­ről szóló. Buda­pes­ten az 1994. év decem­ber hó 1. nap­ján alá­írt szer­ző­dés kihir­de­té­sé­ről szóló 1997. évi LX. tör­vény alap­ján az Egye­sült Álla­mok­tól bűn­ügyi jog­se­gély csak egy már folya­mat­ban lévő konk­rét bün­te­tő ügy­ben kér­he­tő, a tény­ál­lás, a ren­del­ke­zés­re álló és a jog­se­gély révén besze­rez­ni kért bizo­nyí­té­kok rész­le­tes ismer­te­té­sé­ről.

A fen­ti­ek alap­ján az ügyész­sé­gen nincs olyan konk­rét bűn­ügy, tény­ál­lás, ren­del­ke­zés­re álló, illet­ve meg­je­löl­he­tő bizo­nyí­ték, amely a jogsegély-kérelmet lehe­tő­vé tenné. Ez utób­bi ada­tok hiá­nyá­ban pedig új nyo­mo­zás sem ren­del­he­tő el.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge és a leg­főbb ügyész követ­ke­ze­te­sen és min­den ren­del­ke­zés­re álló tör­vé­nyes esz­köz­zel fel­lép vala­mennyi bűn­cse­lek­mény, így a tár­sa­da­lom­ra külö­nös veszélyt jelen­tő kor­rup­ci­ós cse­lek­mé­nyek­kel szem­ben. Ennek kere­té­ben dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a két kor­mány között a bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­se és az elle­nük való küz­de­lem terén foly­ta­tott együtt­mű­kö­dés foko­zá­sá­ról szóló Buda­pes­ten 2008. októ­ber 1-jén alá­írt meg­ál­la­po­dás 11. cikke alap­ján meg­ke­res­te Eric H. Hold­er urat, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok leg­főbb ügyé­szét, és M. André Goodfri­end urat, ide­ig­le­nes ügy­vi­vőt. A meg­ke­re­sés­ben - amely tehát nem azo­nos a bűn­ügyi jog­se­gély egyez­mény sze­rin­ti jogsegély-kérelemmel – a magyar leg­főbb ügyész az érin­tett üggyel kap­cso­la­tos min­den olyan adat átadá­sát kérte, ame­lyet a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok lehe­tő­vé tesz­nek.

A magyar leg­főbb ügyész és az ügyész­ség bár­mi­lyen továb­bi infor­má­ció bir­to­ká­ba jutá­sát köve­tő­en a tör­vény­ben elő­írt szük­sé­ges lépé­se­ket hala­dék­ta­la­nul meg­te­szi.

 

    Leg­főbb Ügyész­ség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­osz­tály

 Press release- Dr. Péter Polt, Pro­se­cu­tor Gene­ral of Hun­gary con­tacts Attor­ney Gene­ral of the Uni­ted Sta­tes and Char­gé d'Affaires, a.i. of the Embassy of the Uni­ted Sta­tes in Buda­pest