Főoldal » Archív » Az anya felelőtlensége miatt égett meg egy gyermek

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség egy komá­di nő ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon

 A vád­lott élet­tár­sá­val és négy kis­ko­rú gyer­me­ké­vel él együtt egy csa­lá­di ház­ban, azon­ban 2017. ápri­lis 2-án a dél­utá­ni órák­ban a négy gyer­mek fel­ügye­le­tét egye­dül látta el, miköz­ben a ház kony­há­já­ban vacso­rát készített.

 Miu­tán az étel elké­szült a vád­lott azt bevit­te a nap­pa­li­ban tar­tóz­ko­dó gye­re­kek­nek, azon­ban a tála­lás során a 3 éves sér­tett kisza­ladt a nyi­tott ajtón át a kony­há­ba és a vád­lott által a gáz­tűz­he­lyen hagyott, forró zsi­ra­dék­kal teli ser­pe­nyőt magá­ra rántotta.

 A gyer­mek ennek követ­kez­té­ben felső vég­tag­ja­in, mell­ka­sán, has­fa­lán és jobb láb­fe­jén első és másod­fo­kú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, test­fe­lü­le­té­nek több mint 10%-a megégett.

 A gyer­mek­ko­rú sér­tett sérü­lé­sei 8 napon túl gyógyulóak.

 A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság­ra. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban a vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban pró­bá­ra bocsá­tás­ra tett indítványt.