Főoldal » Hírek » Az anyajegye buktatta le a szabálytalanul közlekedő nőt – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki egy rend­őri iga­zol­ta­tás során dik­tált be hamis adatokat.

A vád­irat sze­rint az autót veze­tő nőt 2021. feb­ru­ár 22. nap­ján, dél­ben ellen­őriz­ték a rend­őrök Sán­dor­fal­ván. A vád­lott­nál sem­mi­lyen sze­mé­lyes okmány vagy a gép­ko­csi­ra vonat­ko­zó okirat nem volt, ada­ta­it az intéz­ke­dő rend­őrök­nek bedik­tál­ta. Ennek során az elkö­ve­tő egy azo­nos veze­ték­ne­vű, de más kereszt­ne­vű nőként tün­tet­te fel magát. Az intéz­ke­dés során 15 ezer forint hely­szí­ni bír­sá­got szab­tak ki vele szem­ben, majd a nyom­tat­ványt a nő az álné­ven alá­ír­ta. A rend­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a bedik­tált ada­tok a sze­mé­lyi nyil­ván­tar­tás­ban sze­re­pel­nek, azon­ban a ren­del­ke­zés­re álló képet job­ban össze­ha­son­lít­va ész­re­vet­ték, hogy a nőnek az arcán egy olyan anya­jegy van, ami nyil­ván­tar­tá­si képen nem szerepel.

Az egyéb­ként érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző nő hami­san vádolt meg mást sza­bály­sér­tés elkövetésével.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat hamis vád vét­sé­gé­vel és köz­ok­irat hami­sí­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.