Főoldal » Archív » Az asszony miatt véresre verte egymást a volt férj és a volt élettárs

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt.

2019. ápri­lis hónap köze­pén az egyik vád­lott ittas álla­pot­ban meg­je­lent a volt élet­tár­sa, Bod­rog­kis­fa­lud tele­pü­lé­sen lévő házá­nál, és a kapu előtt, ille­tő­leg az utcán beszél­get­ni kez­dett az asszonnyal.

A beszél­ge­tés köz­ben han­gos­kod­ni kezd­tek, és a nővel egy ház­tar­tás­ban élő, azon­ban tőle már elvált volt férj – a másik vád­lott – a lakás­ból ittas álla­pot­ban kiment hoz­zá­juk, az asszonyt beküld­te a kapun belül­re, a kaput bezár­ta, a kul­csot a föld­re dobta, a másik vád­lot­tat pedig haza küld­te. A nő azon­ban vissza­ment a ház elé és újból beszél­get­ni kez­dett volt élet­tár­sá­val, ezt az elvált férj nehez­mé­nyez­te és rájuk szólt, majd a két vád­lott között szó­vál­tást köve­tő­en vere­ke­dés kez­dő­dött.

A volt élet­társ a nála lévő vipe­rá­val, míg a volt férj ököl­lel ütöt­te a mási­kat, majd a volt férj a másik vád­lott kezé­ből kicsa­var­ta a vipe­rát, és a továb­bi­ak­ban azzal bán­tal­maz­ta. Az asszony meg­pró­bál­ta szét­vá­lasz­ta­ni őket, közé­jük állt, illet­ve elvet­te tőlük a vipe­rát, de ez sem gátol­ta meg a továb­bi vere­ke­dést, ütle­gel­ték egy­mást és bir­kóz­tak, majd a volt férj meg­sze­rez­te az asszony­tól a vipe­rát, és még egy alka­lom­mal meg­ütöt­te a fején a másik vád­lot­tat.

A nő rend­őri segít­sé­get kért, akik kiér­ke­zé­sük után a sérü­lé­se­ket látva, a vád­lot­tak­hoz men­tőt hív­tak.

Mind­két vád­lott a fején 8 napon belül gyó­gyu­ló vérző, repesz­tett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A vád­lot­tak egy­más­sal szem­ben könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem ter­jesz­tet­tek elő magán­in­dít­ványt.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 5 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lot­tak sza­bad­lá­bon van­nak, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­ték – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, az egyik vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, míg a másik vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, vala­mint a vipe­ra elkob­zá­sát.