Főoldal » Hírek » Az autóban törte el élettársa orrát - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 őszén egy buda­pes­ti autó­út során, több­ször is rátá­madt az élet­tár­sá­ra, ennek során súlyo­san és kitar­tó­an bán­tal­maz­ta a nőt, amit az autó sofőr­je és egy másik utas is pró­bált meg­aka­dá­lyoz­ni, de a táma­dás­nak végül csak a rend­őrök intéz­ke­dé­se vetett véget.

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2020. októ­ber 3-án a késő esti órák­ban egy isme­rő­sét kérte meg arra, hogy vigye el őt és élet­tár­sát - a vád­lot­tat - autó­val egy buda­pes­ti címre. A nő isme­rő­se vál­lal­ta a fuvart, ezért elin­dul­tak a fér­fi­ért, a XIII. kerü­let­be, a Dózsa György út és Váci út keresz­te­ző­dé­sé­hez. Ahogy meg­áll­tak a gép­ko­csi­val, a kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló férfi egy­ből vesze­ked­ni kez­dett az élet­tár­sá­val, majd ami­kor a nő kiszállt az autó­ból, a vád­lott rátá­madt, és tenyér­rel, illet­ve ököl­lel ütni kezd­te a nő fejét, vala­mint több­ször meg is rúgta őt. A továb­bi bán­tal­ma­zást ekkor az autó sofőr­je és egy másik utasa aka­dá­lyoz­ta meg, a férfi ezután egy időre fel­ha­gyott a táma­dás­sal, majd mind beül­tek a kocsi­ba, és elindultak.

A vád­lott útköz­ben azon­ban újra bán­tal­maz­ni kezd­te az élet­tár­sát, ennek során több­ször ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, ezért a sofőr fél­re­állt, hogy ismét meg­aka­dá­lyoz­za a nő továb­bi bán­tal­ma­zá­sát. Az autó­ból kiszáll­va, a sofőr a bán­tal­ma­zó elé lépett, hogy meg­fé­kez­ze őt, a vád­lott azon­ban kirúg­ta a férfi lábát, aki ennek követ­kez­té­ben elesett. Az elkö­ve­tő ezután kirán­gat­ta az autó­ból az élet­tár­sát, és őt tovább bán­tal­maz­ta, a föld­re került nőt rug­dos­ta és ököl­lel ütöt­te. A táma­dás­nak végül a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök vetet­tek véget.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos arc- és orr­csont­tö­rést szen­ve­dett. A táma­dás ere­jé­re és a táma­dott test­tá­jék­ra is figye­lem­mel, az élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lés reá­lis veszé­lye is fenn­állt, ennek elma­ra­dá­sa jórészt a sofőr-illetve a másik utas, majd később a rend­őrök köz­be­avat­ko­zá­sá­nak volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 33 éves, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést tölt.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az autó mel­let­ti dula­ko­dás, illet­ve bán­tal­ma­zás egy rész­le­te lát­ha­tó, majd később a rend­őri intézkedés.