Főoldal » Archív » Az autós figyelmetlensége miatt halt meg a motoros

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 75 éves fér­fi­val szem­ben, aki úgy kanya­ro­dott egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő moto­ros elé, hogy nem észlelte.

A vád­lott 2018 júli­u­sá­ban dél körül a 7-es számú főúton Fonyód felől Bala­ton­bog­lár irá­nyá­ba tar­tott uta­sa­i­val, ami­kor egy tele­fon­hí­vás miatt az útpad­ká­ra lehú­zód­va meg­ál­lí­tot­ta gépkocsiját.

Az idős férfi a tele­fo­ná­lás után vissza akart for­dul­ni Fonyód irá­nyá­ba, azon­ban nem vette észre a jár­mű­ve mögött érke­ző moto­rost, így elé haj­tott. A körül­be­lül 90 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő sér­tett már nem tudta az ütkö­zést elke­rül­ni, ezért a motor­ke­rék­pár ele­jé­vel a sze­mély­gép­ko­csi bal olda­li első ajta­já­nak csapódott.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a moto­ros a bal­eset hely­szí­né­től 21 méter­re lévő víz­el­ve­ze­tő árok­ba zuhant és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.