Főoldal » Archív » Az édesanyját rabolta ki

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a rab­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyó rend­őr­sé­gi eljá­rás­ban a nyo­mo­zá­si bíró előtt indít­vá­nyoz­ta annak a sze­ge­di fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2014. már­ci­us 1-jén Sze­ge­den pénzt köve­telt az édes­any­já­tól, aki ezt meg­ta­gad­ta. Vála­szul a férfi több alka­lom­mal meg­ütöt­te a sér­tet­tet, nem enged­te ki a lakás­ból, majd édes­any­ja fülé­ből a fül­be­va­ló­ját kitép­te. Arra is gyanú merült fel, hogy már több­ször köve­tett el hason­ló cse­lek­ményt a férfi az édes­any­ja sérelmére.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03 04 - édes­any­ját kirab­ló férfi