Főoldal » Archív » Az egyéves kislány haláláért az ügyészség szerint az anya élettársa felelős

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt vádat emelt a  fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint az anya a gyer­me­ké­vel 2019 júni­u­sá­ban köl­tö­zött a férfi kun­ma­da­ra­si lakóházába.

2019. augusz­tus 4-én, dél­után, a férfi és a nő vesze­ked­ni kez­dett egy­más­sal, ami tett­le­ges­sé­gig fajult. A vád­lott a vere­ke­dés köz­ben a nő kar­ja­i­ban lévő kis­lányt – hogy ne érje őt bán­tal­ma­zás – kikap­ta a nő kezé­ből és a mel­let­tük lévő ágyra dobta. A kis­lány olyan sze­ren­csét­le­nül esett, hogy fej­jel az ágy­nál lévő fal­hoz csapódott.

A kis­lány a kopo­nyát ért súlyos sérü­lé­sek követ­kez­té­ben néhány nap múlva a kór­ház­ban éle­tét vesztette.

Az eljá­rás kez­de­ti sza­ka­szá­ban min­den bizo­nyí­ték arra utalt, hogy a gyer­mek halá­lá­ért az anya tehe­tő fele­lős­sé, az eljá­rás során azon­ban meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy nem az anya maga­tar­tá­sa veze­tett a gyer­mek halá­lá­hoz, ezért a nyo­mo­zó ható­ság vele szem­ben az eljá­rást megszüntette.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben azt indít­vá­nyoz­ta, ha a vád­lott a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a bíró­ság három év fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki és ren­del­je el a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés végrehajtását.

Az eljá­rás a hatás­kör­rel és ille­té­kes­ség­gel ren­del­ke­ző Szol­no­ki Tör­vény­szék­nél folytatódik.