Főoldal » Hírek » Az egyik cipőjét is a helyszínen hagyta a kecskeméti csokoládérabló - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2018 ápri­li­sá­ban egy kecs­ke­mé­ti üzlet­ből cso­ko­lá­dét lopott, majd a zsák­mány meg­tar­tá­sa érde­ké­ben az őt tet­ten érő biz­ton­sá­gi őrt bán­tal­maz­ta, több­ször meglökte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018 ápri­li­sá­ban bement egy kecs­ke­mé­ti üzlet­be, ahol lopá­si szán­dék­kal a ruhá­já­ba rej­tett tíz db, össze­sen 2.500 forint érté­kű cso­ko­lá­dét. Az üzlet­ben dol­go­zó biz­ton­sá­gi ő azon­ban a kame­rák segít­sé­gé­vel ész­re­vet­te a lopást.

A biz­ton­sá­gi őr a kasszák és a kijá­rat között várta a tol­vajt. A vád­lott csak kenye­ret és pék­sü­te­ményt tett a kassza­sza­lag­ra, de eze­ket sem tudta kifi­zet­ni. A lopott cso­ko­lá­dé­val a ruhá­já­ban elin­dult a kijá­rat felé, azon­ban a biz­ton­sá­gi őr oda­lé­pett hozzá és kérte, hogy men­jen be vele az irodába.

Ezt a vád­lott elő­ször meg­ta­gad­ta, majd elin­dult az őrrel az iroda felé. Egy gyors moz­du­lat­tal azon­ban meg­for­dult és ismét a kijá­rat felé indult, mire a biz­ton­sá­gi őr az útját állta, bal kar­já­val kitá­masz­tot­ta az ajtót. Ekkor a vád­lott meg­lök­te az őrt a bal vál­lán és min­den­áron pró­bált kijut­ni az ajtón a zsákmányával.

A biz­ton­sá­gi őr pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni a vád­lot­tat, aki eköz­ben több­ször meg­lök­te őt, a kar­ját pró­bál­ta kirán­ta­ni a szo­rí­tá­sá­ból. Végül az őr átfog­ta a vád­lott fel­ső­tes­tét és meg­fog­ta a ruhá­ját. A vád­lott azon­ban kibújt a fel­ső­ru­há­za­tá­ból és a bezá­ró­dó ajtót kezé­vel szét­fe­szít­ve elfu­tott a hely­szín­ről. Még a bal­lon­ka­bát­ját, póló­ját, tri­kó­ját és az egyik cipő­jét is hátrahagyta.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök egy órán belül elfog­ták a vád­lot­tat és lefog­lal­ták tőle a rabolt cso­ko­lá­dét, így a kár meg­té­rült. A sér­tett biz­ton­sá­gi őr a dula­ko­dás során könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit a járá­si ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.