Főoldal » Archív » Az egyik fiú kirabolta, míg társa meglopta a barátjuk nagymamáját

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat két fia­tal­ko­rú fiú­val szemben.

Az ittas álla­pot­ban lévő 17 és 15 éves fia­ta­lok elha­tá­roz­ták, hogy a barát­juk nagy­ma­má­já­hoz men­nek azért, hogy tőle élel­met sze­rez­ze­nek. Ennek meg­fe­le­lő­en, 2017. május 28. nap­ján, éjsza­ka a 66 éves, egye­dül élő asszony sár­isá­pi házá­hoz bicik­liz­tek, a kerí­té­sen átmász­tak, majd az egyik abla­kot betör­ve a házba bejutottak.

A fia­ta­labb fiú a ház kony­há­já­ban élel­mi­sze­re­ket pakolt a magá­val vitt tás­ká­ba, míg társa az elő­szo­bá­ban kész­pénzt talált, így elha­tá­roz­ta, hogy továb­bi pénzt keres, ezért bement abba a szo­bá­ba is, ahol az asszony aludt. A fia­tal­ko­rú az ágy mel­let­ti szek­rény­ről elvet­te a pénzt, majd távoz­ni akart, azon­ban ész­re­vet­te, hogy a sér­tett fel­éb­redt. A fiú ekkor az 1.600 forint meg­tar­tá­sa érde­ké­ben az idő­köz­ben fel­éb­redt, ágy­ban fekvő asszony szá­ját, orrát mind­két kezé­vel befog­ta, majd az ágy­ne­műt a sér­tett fejé­re húzta, a kapá­ló­zó, ágy­ról lecsú­szott asszony hátá­ra a fotelt rábo­rí­tot­ta, és a sér­tett fejét a fotel­lel erő­tel­je­sen a föld­höz szorította.

A fia­ta­labb fiú ész­re­vet­te, hogy társa az asszonyt bán­tal­maz­za, ezért elme­ne­kült, és köz­ben tele­fo­non szólt a nagy­ap­já­nak, hogy vigye őket haza. A 15 éves fia­tal­ko­rú­nak nem volt tudo­má­sa arról, hogy társa kész­pénzt talált, továb­bá a sér­tett szo­bá­já­ba nem ment be, a bán­tal­ma­zás­ban nem vett részt.

Az asszony nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke össze­sen 4.780 forint.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 17 éves fiút rab­lás­sal, sza­bad­lá­bon lévő tár­sát lopás­sal vádolja.

A rend­őr­ség által az elfo­gást köve­tő­en készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egyedul-elo-asszonyt-bantalmazott-egy-fiatalkoru