Főoldal » Archív » Az egyik vásárló a nyomozót hitte dílernek - letartóztatást indítványoz az ügyészség a VII. kerületi kábítószer-kereskedelem miatti ügyben – VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL

Két férfi a VII. kerü­let­ben árult kábí­tó­szert, elle­nük és több vásár­ló­juk ellen eljá­rás indult. A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a keres­ke­dők letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy har­minc­öt éves férfi a VII. kerü­let­ben érté­ke­sí­tett kan­na­biszt, koka­int és hasist. A férfi a kábí­tó­szert rész­ben egy negy­ven­éves fér­fi­tól sze­rez­te be a kerü­let­ben. A rend­őrök 2020. júni­us 2-án, késő este iga­zol­tat­ták a har­minc­öt éves fér­fit, és két vásár­ló­ját, melyet köve­tő­en elju­tot­tak a negy­ven­éves fér­fi­hoz is. Ami­kor a har­minc­öt éves fér­fi­nál tar­tot­tak kuta­tást a rend­őrök, meg­je­lent egy vevő, aki az ajtót nyitó nyo­mo­zót hitte eladó­nak, és tőle akart kábí­tó­szert vásárolni.

A Buda­pes­ti VII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság a két - keres­ke­dés­sel gya­nú­sí­tott - fér­fit őri­zet­be vette. A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra, az eljá­rás­be­li jelen­lé­tük és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érdekében.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an ma dönt.

Az ügy­ben a Rend­őr­ség által köz­zé­tett, vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/drogdiler-lakasaban-kutato-rendoroktol-akart