Főoldal » Hírek » Az éj leple alatt surrant be a tolvaj - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki Tata­bá­nyán éjjel ment be egy lakás­ba és az alvó sér­tett pénz­tár­cá­ját eltulajdonította.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő 2021. feb­ru­ár 20-án 2 óra 14 perc körü­li idő­ben egy tata­bá­nyai lakás­ba a csu­kott, de nem zárt ajtón keresz­tül bement, és a lakás­ban kuta­tott. A vád­lott a lakás egyik szo­bá­já­ba – ahol a sér­tett és két mun­ka­tár­sa aludt – is bement és a sér­tett ágya mel­lett, a szé­ken elhe­lye­zett pénz­tár­cá­ját - a benne lévő 16.800,-Ft-tal és sze­mé­lyes ira­ta­i­val együtt - elvette.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­re a lakás­ban tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek fel­éb­red­tek Az egyik férfi a vád­lot­tat kér­dő­re vonta, hogy mit keres a szo­bá­ban, mely­re a vád­lott nem vála­szolt, hanem az érték­tár­gyak­kal együtt a lakás­ból sie­tő­sen távo­zott. A lakás­ban tar­tóz­ko­dók rövid idő múlva a vád­lott után futot­tak és a vád­lot­tat a lép­cső­ház mögöt­ti bok­ros részen a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig feltartóztatták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.