Főoldal » Hírek » Az éjjeliőr lopta meg az alvó vendéget – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Kifosz­tás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben, aki az alvó ven­dég­től vette el a tele­fon­ját és készpénzét.

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2022. decem­ber 12-én, haj­nal­ban egy esz­ter­go­mi szó­ra­ko­zó­hely bejá­ra­ti ajta­ja mel­let­ti virág­tar­tón ülve elaludt, és a mobil­te­le­fon­ja kicsú­szott a lába mellé. Az éjje­li­őr­ként dol­go­zó elkö­ve­tő fel­vet­te a 60.000 forint érté­kű tele­font, azt magá­val vitte azért, hogy később érté­ke­sít­se. Az elkö­ve­tő néhány perc múlva vissza­ment a még min­dig alvó sér­tett­hez, átku­tat­ta a ruhá­za­tát, és a pénz­tár­cá­ból kivett 3.000 forin­tot. A férfi ész­re­vet­te, hogy a biz­ton­sá­gi kame­rák rög­zí­tet­ték a lopást,  ezért  vissza­ad­ta a sér­tett­nek a mobiltelefont. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tás­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett meg nem térült kárá­nak megfizetésére.