Főoldal » Archív » Az éjjeliőrrel összejátszva rendszeresen lopták takarmányt

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség öt sze­mély ellen sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon.

Négy vád­lott a sér­tett alkal­ma­zá­sá­ban állt, állat­gon­do­zói fel­ada­tot lát­tak el éjsza­kai műszak­ban. Az ötö­dik vád­lott szin­tén a sér­tett alkal­ma­zott­ja volt, a haj­dú­ná­ná­si telep­he­lyen éjje­li­őr­ként dol­go­zott. A négy vád­lott­ra mun­ka­kö­ré­nél fogva rá volt bízva a telep­he­lyen tárolt, az álla­tok ete­té­sé­re szánt szó­ja­da­ra.

Az I. rendű vád­lott 2017. feb­ru­ár 22-én, már­ci­us 1-jén és már­ci­us 15-én rész­ben a II. rendű vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 1.075 kilo­gramm szó­ja­da­rát zsá­kok­ba pakol­va a saját kocsi­já­val vitt ki a telep­hely­ről. Az I. rendű vád­lott alkal­man­ként 5.000,-, illet­ve 3.000-3.000,- forin­tot adott az V. rendű vád­lott­nak abból a cél­ból, hogy ellen­őr­zés nél­kül enged­je ki a jár­mű­vet a tanyá­ról. Az I. és a II. rendű vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel 206.190,- forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely­ből lefog­la­lás­sal és a sér­tett­nek tör­té­nő vissza­adás­sal 170.640,- forint meg­té­rült.

A II. rendű vád­lott 2017. már­ci­us 15-én a haj­na­li órák­ban az álta­la zsá­kok­ba sze­dett 500 kilo­gramm­nyi szó­ja­da­rát pakolt be a gép­ko­csi­já­ba, azon­ban a reg­ge­li órák­ban az I. rendű vád­lott iga­zol­ta­tá­sá­nak híré­re azt nem merte elvin­ni.

A III. rendű vád­lott 2017. janu­ár 22-e és már­ci­us 11-e között az éjsza­kai műszak végez­té­vel össze­sen 8 alka­lom­mal 848 kg szó­ja­da­rát lopott a mun­kál­ta­tó­já­tól, a takar­mányt zsá­kok­ba téve a saját gép­ko­csi­já­val vitte ki a telep­hely­ről. A III. rendű vád­lott a szó­ja­da­ra ellen­őr­zés nél­kü­li elvi­te­lé­ért 3.000-3.000,- forin­tot adott az V. rendű éjje­li­őr vádlott-társának. A III. rendű vád­lott a jog­ta­lan eltu­laj­do­ní­tás­sal 100.488,- forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, a kár lefog­la­lás­sal és vissza­adás­sal tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült.

A IV. rendű vád­lott 2017. feb­ru­ár ele­jé­től kez­dő­dő­en már­ci­us 9-ig az éjsza­ka műszak alkal­má­val 7 alka­lom­mal lopott össze­sen 1240 kg szó­ja­da­rát, ame­lyet a saját gép­ko­csi­já­val vitt ki a telep­hely­ről. A IV. rendű vád­lott egy alka­lom­mal adott pénzt az V. rendű vád­lott­nak azért, hogy a műszak végez­té­vel ne ellen­őriz­ze az autó­ját. A IV. rendű vád­lott a lopás­sal 146.940,- forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, az oko­zott kár lefog­la­lás­sal és vissza­adás­sal tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak ellen kisebb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban mind az öt vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.