Főoldal » Archív » Az élettársak nem etették, nem fürdették, nem gondoskodtak a gyermekekről

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a pár­ral szem­ben, akik a gyer­me­kek­kel ride­gen bán­tak, szá­muk­ra a meg­fe­le­lő ételt nem biz­to­sí­tot­ták, a gyer­me­kek, vala­mint a lakás higi­é­ni­á­ját súlyo­san elhanyagolták.

Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.06.