Főoldal » Archív » Az élettársának édesanyját leszúró nő letartóztatásának indítványozása

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 32 éves nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2019. május 31-én, Pol­gár­di­ban meg­öl­te élet­tár­sá­nak az édesanyját.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott, élet­tár­sa, vala­mint annak édes­any­ja együtt lak­tak, és gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a vesze­ke­dé­sek. A gya­nú­sí­tott 2019. május 31-én, a dél­utá­ni órák­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tőn egy kony­ha­kés­sel az élet­tár­sa édes­any­ját hátba szúr­ta, dula­kod­tak, majd két alka­lom­mal nya­kon szúr­ta. Az egyik nyaki szú­rás olyan erejű volt, hogy átvág­ta a nyaki verő­eret, az ide­ge­ket és a garat egyik falát.

A cse­lek­ményt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott maga érte­sí­tet­te a segély­hí­vó központot.

A sér­tett a nyaki szú­rás miat­ti kivér­zés követ­kez­té­ben a men­tők szak­sze­rű ellá­tá­sa elle­né­re a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel a szö­kés, illet­ve elrej­tő­zés veszé­lye fenn­áll, vala­mint ala­po­san lehet tar­ta­ni attól, hogy a gya­nú­sí­tott a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tá­si eljá­rást meg­ne­he­zí­te­né, illet­ve veszélyeztetné.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés végleges.