Főoldal » Hírek » Az életveszélyes sérülést okozó vádlott letartóztatásának fenntartását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó első­fo­kú bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit az ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 23 éves pécsi férfi 2020. júli­us 13-án, az őt és élet­tár­sát ott­ho­nuk­ban hívat­la­nul, ittas álla­pot­ban meg­lá­to­ga­tó sér­tet­tet egy bot­sze­rű esz­köz­zel leütöt­te, majd nagy erő­vel meg­rúg­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos, élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügy­ben első­fo­kon eljá­ró Pécsi Tör­vény­szék a vád­irat benyúj­tá­sát köve­tő­en – ügyé­szi indít­vány­ra - a vád­lott 2020. júli­us 16-án elren­delt letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta. A vég­zés ellen a vád­lott fellebbezett.

A fel­leb­be­zés foly­tán folya­mat­ban lévő másod­fo­kú eljá­rás­ban a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról ren­del­ke­ző tör­vény­szé­ki vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát arra ala­poz­ta, hogy a vád­lott elő­éle­té­re, élet­vi­te­lé­re vala­mint arra tekin­tet­tel, hogy elle­ne erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény okán más eljá­rás is folya­mat­ban van, tar­ta­ni lehet a bűn­is­mét­lés­től. Emel­lett a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra és - bűnös­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén - a vád­lott­ra kiszab­ha­tó bün­te­tés hosszabb tar­ta­má­ra figye­lem­mel a vád­lott szö­ké­sé­nek, illet­ve elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye is fenn­áll. A bün­te­tő­el­já­rás cél­jai tehát a vád­lot­tal szem­ben a leg­szi­go­rúbb, azaz a sze­mé­lyi sza­bad­ság elvo­ná­sá­val járó kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi alkal­ma­zá­sát teszik indokolttá.

A fel­leb­be­zést a Pécsi Íté­lő­táb­la bírál­ja el.