Főoldal » Hírek » Az elhagyott hadi útra hurcolt sértettől követelte tartozását egy házaspár - Fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy házas­pár ellen, akik az álta­luk jogos­nak tar­tott köve­te­lé­sü­ket erő­szak­kal, film­be illő mód­szer­rel pró­bál­ták behaj­ta­ni volt alkalmazottjukon.

A sér­tett férfi 2017 tava­szá­tól állt a házas­pár alkal­ma­zá­sá­ban, akik­kel kez­det­ben jó volt a kap­cso­la­ta, ám idő­vel úgy dön­tött, hogy nem dol­go­zik tovább a cégük­nél, és 2020. júli­us ele­jén, egy vesze­ke­dést köve­tő­en közöl­te, hogy fel­mond. A 41 éves férj ekkor dühbe gurult, és alkal­ma­zott­ját a műhely­ből kidob­va egy vas­tar­tály­nak lökte, mely­nek során két másik alkal­ma­zott kérte, hogy ne bánt­sa a sér­tet­tet.  Ekkor a férfi egy 371 000 forin­tos tar­to­zás­el­is­me­rő nyi­lat­ko­za­tot íra­tott alá a mun­ka­vál­la­ló­já­val, aki tart­va a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól, a pénz kifi­ze­té­sét több rész­let­ben, 2020. szep­tem­ber végé­ig vál­lal­ta. A sér­tett azon­ban a későb­bi­ek­ben vitat­ta, hogy tar­toz­na a vád­lott­nak, így augusz­tu­sig még egy rész­le­tet sem teljesített.

Augusz­tus 2-án reg­gel, ami­kor a sér­tett a kis­fia lát­ha­tá­sá­ra érke­zett a volt élet­tár­sá­hoz, a vád­lott és fele­sé­ge, tudva a láto­ga­tás­ról, a Veszp­rém kör­nyé­ki tele­pü­lés­re men­tek. A férj a nya­kát átka­rol­va az autó­juk­ba ültet­te volt alkal­ma­zott­ját, majd egy szom­szé­dos tele­pü­lés irá­nyá­ba indul­tak vele, miköz­ben a férfi bán­tal­maz­ni kezd­te a mel­let­te hátul helyt fog­la­ló sér­tet­tet, és közöl­te, hogy meg­ásat­ja vele a sír­ját, ha nem fizet. A fele­ség végül egy nép­te­len hadi útra haj­tott az autó­val, miköz­ben férje nad­rág­szí­jat vett elő a zse­bé­ből, és azt a sér­tett nyaka köré teker­ve szo­ro­san tar­tot­ta. Miu­tán a nő meg­állt a jár­mű­vel, a férj a nad­rág­szíj­jal kihúz­ta a sér­tet­tet az autó­ból, térd­re kény­sze­rí­tet­te, meg­rúg­ta, és azzal fenye­get­te, hogy meg­öli, ha nem fizet. A sér­tett a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra meg­ígér­te, hogy a hónap végé­ig kifi­ze­ti a koráb­ban elis­mert tartozását.

A férj ekkor fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy vegye le a nad­rág­ját és a cipő­jét, néhány­szor még ráütött a nad­rág­szíj­jal, majd az úton magá­ra hagy­va a fér­fit, fele­sé­gé­vel együtt elhaj­tott a helyszínről.

A sér­tett még aznap fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen a sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

Az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság felé.