Főoldal » Archív » Az elsőbbségi szabály megsértése okozott súlyos balesetet Hajdúböszörményben

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki autó­já­val meg­ál­lás nél­kül behaj­tott egy útke­resz­te­ző­dés­be és össze­üt­kö­zött egy tehergépjárművel.

A vád sze­rint a vád­lott 2018. szep­tem­ber 23-án, reg­gel 8:00 óra körül, egye­dül köz­le­ke­dett autó­val Haj­dú­bö­ször­mény­ben, ami­kor is egy útke­resz­te­ző­dés­hez érke­zett, ahol szá­má­ra „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la volt.

A jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sát figyel­men kívül hagy­ta és annak elle­né­re sem állt meg a keresz­te­ző­dés előtt, hogy egy ingat­lan és annak zárt kerí­té­se is kor­lá­toz­ta a belát­ha­tó­sá­got. A vád­lott közel 30 km/h sebes­ség­gel behaj­tott az útke­resz­te­ző­dés­be és nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a neki jobb­ról érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő teher­gép­ko­csi­nak. A teher­gép­ko­csi veze­tő­je vész­fé­ke­zést alkal­ma­zott, azon­ban ennek elle­né­re sem tudta elke­rül­ni az ütkö­zést. A teher­gép­ko­csi a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi jobb olda­lá­nak ütkö­zött. Ennek követ­kez­té­ben a sze­mély­gép­ko­csi a keresz­te­ző­dés túl­ol­da­lán egy köz­vi­lá­gí­tá­si osz­lop­nak ütköz­ve állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a teher­gép­ko­csi jobb olda­li első ülé­sén utas­ként tar­tóz­ko­dó sér­tett a bal váll zúzó­dá­sát és a bal olda­li szé­les hát­izom rész­le­ges sza­ka­dá­sát, vala­mint a bal olda­li del­ta­izom meg­nyú­lá­sát szen­ved­te el, mely sérü­lé­sek nyolc napon túl gyó­gyu­ló­ak, a tény­le­ges gyógy­tar­tam négy - öt hét.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben jött létre a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tett sérülései.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül pénz­bün­te­tést szab­jon ki.