Főoldal » Hírek » Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta az ügyészség a szomszédjának életveszélyes sérülést okozó férfi ügyében – Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség - másod­fo­kú ügyész­ség­ként - az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta a tár­sas­há­zi lakó­tár­sá­ra kés­sel táma­dó kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben indult ügyben. 

Első fokon a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék járt el bíró­ság­ként a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint a depresszi­ós sze­mé­lyi­ség­za­var­ban szen­ve­dő férfi és a vele azo­nos tár­sas­ház­ban lakó sér­tett között koráb­ban bará­ti viszony állt fenn, ami azon­ban 2022 nya­rán meg­rom­lott. Vélet­len­sze­rű talál­ko­zá­sa­ik alkal­má­val trá­gár módon kia­bál­tak egymással. 

Ilyen előz­mé­nye­ket köve­tő­en a sér­tett 2022 augusz­tu­sá­ban, éjjel, ittas álla­pot­ban ért haza barát­nő­jé­vel, azon­ban a laká­suk bejá­ra­ti ajta­ját nem tud­ták kinyit­ni, mert annak zár­já­ba vala­ki pil­la­nat­ra­gasz­tót nyo­mott. A sér­tett biz­tos volt abban, hogy ezt csak a vád­lott tehet­te, ezért annak érde­ké­ben, hogy őt fele­lős­ség­re vonja, lement annak föld­szin­ti laká­sá­hoz. Döröm­böl­ni kez­dett az ajtón és fel­szó­lí­tot­ta a volt barát­ját, hogy jöj­jön ki a folyo­só­ra. A férfi a lakás­ból hir­te­len kilé­pett, pofon ütöt­te a sér­tet­tet, majd köl­csö­nö­sen ütle­gel­ték, lök­dös­ték egy­mást.  Ezután a vád­lott a lakás­ban fel­ka­pott egy kony­ha­kést, majd az álta­la ellö­kött, a folyo­són fekvő sér­tet­tet a fején és a fel­ső­tes­tén több alka­lom­mal megszúrta.

A férfi sérü­lé­se­i­ből több élet­ve­szé­lyes volt. A barát­nő­je azon­ban rög­tön érte­sí­tet­te a men­tő­ket, így csak a szak­sze­rű  orvo­si beavat­ko­zás­nak köszön­he­tő, hogy a sér­tett nem halt meg. 

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 4 év bör­tön­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy leg­ko­ráb­ban a sza­bad­ság­vesz­tés két­har­mad részé­nek a kitöl­té­sét köve­tő napon bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az első­fo­kú íté­let nem jog­erős, mert a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés eny­hí­té­se érdekében. 

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a tör­vény­szék íté­le­te meg­ala­po­zott, a vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek minő­sí­té­se tör­vé­nyes és a kisza­bott bün­te­té­sek is ará­nyo­sak, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.