Főoldal » Hírek » Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta az ügyészség az orvosi segítségkéréssel késlekedő anya ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Egy Bács-Kiskun megyé­ben élő fia­tal nővel szem­ben a gyer­me­ke sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­ge miatt 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett, 1 év fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki a bíró­ság. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az íté­let helybenhagyását. 

A tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a ter­helt az elő­ze­tes orvo­si figyel­mez­te­tés figyel­men kívül hagyá­sá­val, szü­lői gon­do­zá­si köte­le­zett­sé­gét elmu­laszt­va, több órás kése­de­lem­mel vitte egy éves gyer­me­két a kecs­ke­mé­ti kór­ház­ba. A kis­ko­rú sér­tett – akit a rajta elvég­zett szív­mű­té­tet köve­tő­en az előző napon bocsá­tot­tak ott­ho­ná­ba – álla­po­ta rom­lott, mely­nek testi tüne­te­it a vád­lott is ész­lel­te. A ter­helt maga­tar­tá­sa foly­tán a gyer­mek élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került kór­ház­ba, majd az orvo­si ellá­tás során tör­tént sza­bály­ta­lan­sá­gok­kal is össze­füg­gés­ben nála szív­meg­ál­lás, keringés- és lég­zés leál­lás követ­ke­zett be. A kis­ko­rú halá­lá­hoz veze­tő kór­fo­lya­ma­tot a műté­ti ellá­tás­sal össze­füg­gő szö­vőd­mény indí­tot­ta el.

Az anya mulasz­tá­sa nem abban állt, hogy nem ítél­te meg helye­sen a gyer­mek egész­sé­gi álla­po­tát, mert a diag­nosz­ti­zá­lás nyil­ván­va­ló­an tőle nem volt elvár­ha­tó. A nő ter­hé­re az róha­tó, hogy az orvo­si elő­írá­sok­nak nem tett ele­get, hol­ott a kór­előz­mé­nyek, vala­mint az aktu­á­lis tün­te­tek miatt a gyer­mek élet­ve­szé­lyes álla­po­tá­nak kiala­ku­lá­sa lehe­tő­sé­gé­vel is szá­mol­nia kellett.

Az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert elle­ne a vád­lott védő­je véden­ce fel­men­té­se érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sá­ra tör­vé­nye­sen került sor és a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bün­te­tés is ará­nyos, ezért annak hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.