Főoldal » Archív » Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozza a másodfokú ügyészség a férjét gyógyszer-túladagolással meggyilkoló nő ügyében

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za annak a sza­bad­battyá­ni nőnek az ügyé­ben, aki a fér­jét nagy mennyi­sé­gű, külön­bö­ző ható­anya­gú gyógy­szer beadá­sá­val szán­dé­ko­san meg­öl­te.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy leg­ko­ráb­ban 25 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó feltételes sza­bad­ság­ra.

A pár 30 éve kötött házas­sá­got, azon­ban az asszony idő­köz­ben új kap­cso­la­tot léte­sí­tett, ezért házas­tár­sá­tól sze­re­tett volna elvál­ni. A vád­lott a házas­ság fel­bon­tá­sát úgy kép­zel­te el, hogy a közö­sen lakott házat a sér­tett elhagy­ja, s abban majd ő élhet az új tár­sá­val, azon­ban a férje a válás­tól és a kiköl­tö­zés­től is elzár­kó­zott. A nő az egész ház meg­szer­zé­sé­nek érde­ké­ben elha­tá­roz­ta, hogy a fér­jét meg­öli. A vád­lott 2018. ápri­li­sá­ban az álta­la sze­dett gyógy­sze­rek­ből - azo­kat vita­min­ként állít­va be- nagyobb mennyi­sé­get adott be a fér­jé­nek, aki ettől rosszul lett, zavart álla­pot­ba került, kór­ház­ba is szál­lí­tot­ták. Az asszony 2018. máju­sá­ban - szin­tén vita­min­ként fel­tün­tetve - alta­tó­kat adott a házas­tár­sá­nak, majd az ezek­től elká­bult sér­tet­tet meg­pró­bál­ta a für­dő­kád­ban a víz alá nyom­ni. Szán­dé­ká­tól akkor állt el, mikor a férje kér­dő­re vonta. A nő ezután 2018. júni­us 1. nap­ján külön­bö­ző, nagy mennyi­sé­gű, szív- és érrend­szer­re ható gyógy­szert, illet­ve alta­tót adott be a fér­jé­nek, majd e gyógy­sze­rek­től tudat­za­vart álla­potba kerü­lő sér­tet­tel 75 db káli­um­tab­let­tát is beve­te­tett, s őt magá­ra hagy­ta. A férj a neki beadott gyógy­sze­rek túl­ada­go­lá­sa követ­kez­té­ben néhány órán belül keringés-összeomlás és szív­meg­ál­lás miatt meg­halt.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért, illet­ve eny­hí­té­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, a köze­li hoz­zá­tar­to­zó sérel­mé­re, annak bizal­má­val vissza­él­ve, kitar­tó szán­dék­kal elkö­ve­tett súlyos bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tal szem­ben a tör­vény tel­jes szi­go­rá­nak alkal­ma­zá­sa indo­kolt.