Főoldal » Hírek » Az elsőfokú ítélet súlyosítását indítványozta az ügyészség a gyermekeit szexuálisan molesztáló férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a lánya­i­hoz sze­xu­á­li­san köze­le­dő Békés vár­me­gyei férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A Gyu­lai Tör­vény­szék által hozott első­fo­kú íté­let sze­rint a gyer­me­ke­it egye­dül neve­lő férfi 2018. és 2019. évek­ben sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta 13 és 17 éves lánya­it. A férfi cse­lek­mé­nyei káro­san befo­lyá­sol­ták gyer­me­kei érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét, ame­lyek­nek hosszú távon is ked­ve­zőt­len hatá­sa vár­ha­tó. A sér­tet­tek­nél pszi­chés, sze­xu­á­lis trau­ma átélé­sé­re utaló jelek vol­tak kimutathatók.

A Gyu­lai Tör­vény­szék a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét taga­dó fér­fit több­rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt 6 év fegy­ház­ra, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás­ra ítél­te, mely­nek kere­té­ben gyer­me­kek­kel kerül­ne kapcsolatba.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést, míg az elkö­ve­tő és védő­je fel­men­tést, illet­ve a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­sét kérte.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, azon­ban a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­ma arány­ta­la­nul enyhe, nem biz­to­sít­ja meg­fe­le­lő­en a bün­te­té­si célok elérését.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.