Főoldal » Archív » Az elvesztett bankkártyát használták jogosulatlanul a vádlottak

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt három elkö­ve­tő­vel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra. 

A sér­tett 2018. janu­ár 5. nap­ján, Lábat­la­non elvesz­tet­te a bank­kár­tyá­ját, melyet a III. rendű vád­lott még aznap meg­ta­lált. A bank­kár­tyá­val a PIN kód mag­adá­sa nél­kül, annak ter­mi­nál­hoz tör­té­nő érin­té­sé­vel is lehet fizet­ni. A III. rendű vád­lott a bank­kár­tyát két nap múlva a dohány­bolt­ban tör­té­nő vásár­lá­sa­kor hasz­nál­ta, majd azt átad­ta az I. és a II. rendű vád­lot­tak­nak azért, hogy azzal ők is tud­ja­nak vásárolni.

Az I. és a II. rendű vád­lot­tak dohány­bolt­ban, majd ben­zin­kú­ton vásá­rol­tak, ennek során mobil­te­le­fon­ja­ik egyen­le­gét is fel­töl­töt­ték. Az  I. és a II. rendű vád­lot­tak  a bank­kár­tyá­val meg­vá­sá­rolt ter­mé­ke­ket három­fe­lé osz­tot­ták, így abból a III. rendű vád­lott is részesült.

A bűn­cse­lek­ménnyel az elkö­ve­tők össze­sen 16.548 forint kárt okoz­tak, ame­lyet a bank a sér­tett részé­re megtérített.

Az I. rendű vád­lott tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ezzel szem­ben a II. és a III. rendű vád­lot­tak beis­mer­ték azt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel jár­jon el. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a fia­tal fel­nőtt­ko­rú­nak minő­sü­lő, 21. élet­évét be nem töl­tött II. rendű vád­lot­tat a bíró­ság intéz­ke­dés­ként bocsás­sa pró­bá­ra, míg a III. rendű vád­lot­tat köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je. Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó és bün­te­tett elő­éle­tű I. rendű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A 2018. júli­us 01. nap­já­tól hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény a koráb­bi sza­bá­lyo­zás­sal ellen­tét­ben már lehe­tő­vé teszi, hogy a három­évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény ese­tén ügyé­szi indít­vány­ra a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó elkö­ve­tő­vel szem­ben is tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel jár­jon el.

Amennyi­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt ad, a vád­irat benyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot hoz­hat az ügyben.