Főoldal » Hírek » Az embercsempészéssel gyanúsított holland férfi letartóztatásáról- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze szom­ba­ton indít­vá­nyoz­ta annak a hol­land fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a rend­őr­jár­őrök a 84-es főút Sár­várt elke­rü­lő sza­ka­szán 2021. május 21-én értek tet­ten, miköz­ben össze­sen négy szír mig­ránst akart ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttatni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi egy bérelt sze­mély­au­tó­ba a négy mig­ránst, akik a magyar határt is ille­gá­li­san lép­ték át, a déli határ köze­lé­ben, Baja tér­sé­gé­ben vette fel, hogy őket Magyar­or­szá­gon keresz­tül szál­lít­sa és ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttassa.

A gya­nú­sí­tot­tat a Vas megyei rend­őrök őri­zet­be vet­ték, a négy szír mig­ránst, akik jog­el­le­ne­sen tar­tóz­kod­tak Magyar­or­szág terü­le­tén, az ide­ig­le­nes biz­ton­sá­gi határ­zár­hoz kísér­ték. A négy szír férfi vissza­tért Szerbiába.

A Vas Megyei Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró­ja vasár­nap elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.