Főoldal » Archív » Az emberkereskedelemmel gyanúsított férfi letartóztatásának a meghosszabbítását indítványozta az ügyészség

A Fejér Megyei Főügyész­ség kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki a sér­tet­tet sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re bírta rá, abból szár­ma­zó­an rend­sze­res jöve­de­lem­re tett szert, magát a pros­ti­tú­ci­ót végző sze­méllyel kitar­tat­ta.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a ter­helt 2019. már­ci­u­sá­tól augusz­tu­sá­ig a sér­tet­tet azért, hogy a férfi rend­sze­res jöve­de­lem­re tegyen szert, pros­ti­tú­ci­ó­ra bírta rá. A sér­tett a sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­ből szár­ma­zó jöve­del­mét a férfi uta­sí­tá­sá­ra neki átad­ta, így a gya­nú­sí­tott élet­vi­te­lét abból fedez­te.

A ter­helt több alka­lom­mal volt bün­tet­ve, az eljá­rás tár­gyát képe­ző cse­lek­mé­nye­ket vissza­eső­ként, fel­té­te­les sza­bad­sá­ga hatá­lya alatt állva követ­te el. Figye­lem­mel a gya­nú­sí­tott elő­éle­té­re, vala­mint arra, hogy a cse­lek­ményt hosszabb időn keresz­tül, foly­ta­tó­la­go­san követ­te el, tekin­te­té­ben a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fenn­áll. Ala­po­san fel­te­he­tő továb­bá, hogy a férfi a sér­tet­tet meg­fé­lem­lí­te­né, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­ra töre­ked­ne.