Főoldal » Hírek » Az erdőben hagyták súlyos balesetet szenvedett társukat a motorosok- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt emelt vádat négy sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, akik ötö­dik isme­rő­sük­kel moto­roz­tak az erdő­ben, majd miu­tán tár­suk fron­tá­li­san ütkö­zött egy quad­dal, a négyes a bal­eset hely­szí­né­ről elhaj­tott anél­kül, hogy a sérült­nek és a másik jármű veze­tő­jé­nek segí­tet­tek, illet­ve a men­tő­egy­ség hely­szín­re veze­té­sé­ben segít­sé­get nyúj­tot­tak volna.

A vád sze­rint a 41-51 év közöt­ti vád­lot­tak és 45 éves isme­rő­sük 2020. május 24-én 16 óra körül a Kazár és Bárna köz­sé­gek kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó erdei uta­kon moto­roz­tak. Egy­más mögött, nagyobb köve­té­si távol­ság­gal halad­tak, elől a sér­tett, aki az utat mind­két olda­lán sűrűn benőtt, felül­ről is taka­ró fás növény­zet alatt, egy erő­tel­je­sen balra ívelő komoly emel­ke­dőn haj­tott fel­fe­lé. Ugyan­ek­kor érke­zett szem­ből az emel­ke­dő tete­je felé egy két­sze­mé­lyes quad, mely­nek veze­tő­je meg­hal­lot­ta a köze­le­dő motor­ke­rék­pár hang­ját, ezért féke­zett és jobb­ra húzó­dott, azon­ban a domb­te­tőn a moto­ros az idő­köz­ben meg is álló quad bal első részé­nek ütkö­zött. A moto­ros fel­ső­tes­te elő­re­csa­pó­dott, bukó­si­sa­kot vise­lő feje bezúz­ta a quad első szél­vé­dő­jét, majd a teste és a motor­ke­rék­pár az útra zuhant.

Ezután sor­ban oda­ér­ke­zett a többi moto­ros, akik esz­mé­let­len tár­suk­hoz, vala­mint a quad­ból kiszál­ló, vérző kezű sofőr­höz men­tek, így jól hal­lot­ták, hogy a sofőr mobil­te­le­fon­ján a 112 segély­hí­vó­szá­mon orvo­si segít­sé­get kért a bal­eset­hez, vala­mint azzal is vala­mennyi­en tisz­tá­ban vol­tak, hogy a nehe­zen meg­kö­ze­lít­he­tő erdei hely­színt a hely­is­me­ret­tel nem ren­del­ke­ző men­tők nehe­zen talál­hat­ják meg.

A sofőr eköz­ben tele­fo­non beszélt a men­tő­irá­nyí­tás­sal, a rend­őr­ség­gel és az érke­ző men­tő­he­li­kop­ter sze­mély­ze­té­vel is, és több alka­lom­mal meg­kér­te a vád­lot­ta­kat, hogy men­je­nek a bár­nai kocs­má­hoz és onnan vezes­sék fel a men­tő­ket a hely­szín­re, de vala­ki marad­jon köz­tük a hely­szí­nen, hiszen ő maga is megsérült.

A vád­lot­tak lát­ták, hogy a quad sofőr­je is meg­sé­rült, papír­tör­lőt is adtak neki vérző sérü­lé­se miatt, majd arra kér­ték, hogy mond­ja azt a men­tő­egy­sé­gek­nek, hogy a meg­sé­rült moto­ros egye­dül volt, ezután vissza­ül­tek motor­ke­rék­pár­ja­ik­ra, meg­for­dul­tak, és elhajtottak.

Miköz­ben a bár­nai kocs­má­hoz 16:38 óra­kor meg­ér­ke­ző földi men­tő­egy­ség hely­is­me­ret hiá­nyá­ban ott vára­ko­zott, illet­ve a 16:48 óra­kor a bal­eset felet­ti lég­tér­be meg­ér­ke­ző, a sűrű fás növény­zet miatt a bal­eset hely­szí­nét nem talá­ló men­tő­he­li­kop­ter sze­mély­ze­tét a quad sofőr­je mobil­te­le­fo­non, majd egy köze­li tisz­tás irá­nyá­ba sza­lad­va kar­jel­zés­sel pró­bál­ta útba iga­zí­ta­ni, a moto­ros lég­zé­se leállt.

Ekkor a quad 75 éves utasa közel tíz per­cen keresz­tül pró­bál­ta mell­kas­komp­resszi­ó­val újra­élesz­te­ni a sérül­tet, egé­szen a men­tő­egy­ség 17:09 óra­kor tör­tént hely­szín­re érkezéséig.

A vád­lot­tak nem tet­tek ele­get a bal­eset követ­kez­té­ben meg­sé­rült quad sofőr kéré­sé­nek, nem men­tek Bár­ná­ba a men­tő­egy­sé­ge­ket a hely­szín­re irá­nyí­ta­ni, továb­bá egyi­kük sem maradt a hely­szí­nen segít­sé­get nyúj­ta­ni a bal­eset követ­kez­té­ben meg­sé­rült két sze­mély­nek, ehe­lyett egy sal­gó­tar­já­ni garázs­ban utcai ruhá­ba öltöz­tek, majd kettő közü­lük vissza­in­dult, hogy tár­suk motor­ke­rék­pár­ját elszállítsák.

A men­tők 17:29 óra­kor sike­re­sen újra­élesz­tet­ték a moto­rost, men­tő­he­li­kop­ter­rel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Köz­pon­ti Kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol azon­ban szak­sze­rű orvo­si ellá­tá­sa elle­né­re elhunyt. A bal­eset során elszen­ve­dett sérü­lé­sei az élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­len súlyos­sá­gú­ak vol­tak, halá­la a kése­de­lem nél­kü­li szak­sze­rű orvo­si ellá­tás, és újra­élesz­tés mel­lett is bekö­vet­ke­zett volna.

A fenti tény­ál­lás alap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze a négy férfi ellen segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat és velük szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a terü­le­ti­leg ille­té­kes Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

A rend­őr­ség tudó­sí­tá­sa és a hely­szí­nen készült fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-vizsgalat-segitsegnyujtas-elmulasztasa#1