Főoldal » Archív » Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) működéséről és az általa kezdeményezett büntetőeljárásokról - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) által lezárt és a hazai vád­ha­tó­sá­gok­nak átadott ügyek­kel kap­cso­lat­ban dr. Polt Péter leg­főbb ügyész írás­ban vála­szolt egy ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő hozzá inté­zett kér­dé­sé­re.

A leg­főbb ügyész vála­szá­ban kifej­tet­te, hogy meg­bí­za­tá­sa sze­rint az OLAF, mint az Euró­pai Unió köz­igaz­ga­tá­si vizs­gá­la­ti szol­gá­la­ta, köz­igaz­ga­tá­si vizs­gá­la­tok vég­zé­sé­re jogo­sult. Emel­lett segít­he­ti a tag­ál­la­mi ható­sá­gok mun­ká­ját, köz­re­mű­kö­dik az álta­luk vég­zett köz­igaz­ga­tá­si vizs­gá­la­tok­ban, illet­ve össze­han­gol­ja a több álla­mot érin­tő ügye­ket.

Az OLAF-nak bün­te­tő­ügyek lefoly­ta­tá­sá­ra, bűn­cse­lek­mény gya­nú­já­nak vizs­gá­la­tá­ra nincs hatás­kö­re, ilyen gyanú fel­me­rü­lé­se ese­tén az ille­té­kes tag­ál­la­mi ható­ság­hoz kell for­dul­nia. Az OLAF vizs­gá­la­tai ered­mé­nyét, a záró­je­len­tést bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja ese­tén az ügyész­ség­nek küldi meg, illet­ve fel­je­len­tés­sel él.

Ebből követ­ke­zik, hogy az OLAF, vagy a minisz­té­ri­u­mok, így a Nem­zet­gaz­da­sá­gi Minisz­té­ri­um által lefoly­ta­tott vizs­gá­la­tok szá­má­val kap­cso­lat­ban nyil­ván­tar­tott, a kér­dés­ben ismer­te­tett ada­tok nem a bün­te­tő­el­já­rá­sok kez­de­mé­nye­zé­sé­re vonat­ko­zó szám­ada­tok.

Az ada­tok a köz­igaz­ga­tá­si eljá­rá­sok­ra vonat­koz­nak, így az ügyész­ség e kör­ben konk­rét isme­re­tek­kel nem ren­del­ke­zik.

A Leg­főbb Ügyész­ség által lefoly­ta­tott vizs­gá­lat ered­mé­nye sze­rint a 2011. évben még folya­mat­ban volt, illet­ve a 2011. évtől kez­dő­dő­en az OLAF záró­je­len­té­se vagy fel­je­len­té­se alap­ján össze­sen 12 bün­te­tő­el­já­rás indult. Ebből 1 ügy­ben marasz­ta­ló, jog­erős íté­let szü­le­tett, 2 ügy­ben vád­eme­lés tör­tént, 8 ügy­ben a nyo­mo­zás folya­mat­ban van, 1 ügy­ben a nyo­mo­zást meg­szün­tet­ték.

 Az OLAF egy kiad­vá­nyá­ban 2006. és 2013. decem­ber 31. között össze­sen 4 bün­te­tő ügyet említ Magyar­or­szág vonat­ko­zá­sá­ban.

 A vizs­gá­lat alap­ján továb­bi 4 olyan ügy volt, mely­ben az OLAF vala­mi­lyen for­má­ban (adat­ké­rés, adat­köz­lés) kap­cso­ló­dott a bün­te­tő­el­já­rás­hoz.

 A magyar ügyész­ség és az OLAF közöt­ti szo­ros együtt­mű­kö­dés – a magyar fél meg­íté­lé­se sze­rint – kivá­ló­an műkö­dik és már eddig is szá­mos ered­ményt hozott.

Leg­főbb Ügyész­ség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­osz­tály

A Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye