Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Az európai elfogatóparancs alapján elfogásra került csaló ügyében

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ha­tó 45 éves szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2013. júli­us és augusz­tus hónap­ban több alka­lom­mal talál­ko­zott Buda­pes­ten a már gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott magyar állam­pol­gár­sá­gú tár­sa­i­val, és meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a magyar elkö­ve­tők olyan szál­lít­má­nyo­kat sze­rez­nek a fuvar­szer­ve­ző cégek téve­dés­be ejté­sé­vel, melye­ket jó áron lehet értékesíteni.

A Vas Megyei Főügyész­ség Saj­tó­köz­le­mé­nye -cipős ügy