Főoldal » Archív » Az Európai Unió és a Magyar Állam közös Mikrohitel Alapjára nézve elkövetett költségvetési csalássorozat Győr térségében

A vád­irat sze­rint a kis­al­föl­di megye­szék­he­lyen 2010 évben a bűn­se­gé­dek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel össze­sen huszon­négy elkö­ve­tő vett rész 3.500.000 Ft és 7.000.000 Ft közöt­ti olyan hitel­össze­gek jog­ta­lan igény­lé­sé­ben, fel­hasz­ná­lá­sá­ban, a fel­vett össze­gek jog­ta­lan iga­zo­lá­sá­ban, mely hitelt a Mik­ro­hi­tel Prog­ram finan­szí­ro­zott. A Győri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az elkö­ve­tők­kel szem­ben.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye