Főoldal » Archív » Az idős édesanyját rabolta ki egy férfi

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 53 éves boro­tai férfi ellen, aki idén május 15-én, este, a saját édes­any­ját több­ször ököl­lel bán­tal­maz­ta azért, hogy a pén­zét elvegye.

Az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó férfi napi rend­sze­res­ség­gel egy barát­ja boro­tai házá­ban tar­tóz­ko­dott. Ezt tud­ván, a vád­lott édes­any­ja 2018. május 15-én meg­je­lent a hely­szí­nen és élel­met vitt neki.

A vád­lott ekkor már erő­sen ittas álla­pot­ban volt, és az édes­any­ját rög­tön arról fag­gat­ta, hozott-e pénzt magá­val, illet­ve hol a nyug­dí­ja. Az idős asszony meg­pró­bál­ta a fia figyel­mét elte­rel­ni a témá­ról, ekkor azon­ban a férfi várat­la­nul több alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te őt, majd az erő­szak hatá­sa alatt lévő asszony tás­ká­já­ból kivett 8.000 forintot.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett bal szeme bevér­zett, jobb kar­ján több helyen vér­alá­fu­tá­sos sérü­lést, míg a hom­lo­kán hor­zsolt sérü­lést szen­ve­dett, mely sérü­lé­sek összes­sé­gé­ben 8 napon belül gyó­gyul­tak. Az átla­gos­nál rosszabb, gyen­ge fizi­ku­mú 71 éves asszony a hozzá képest jelen­tős erő­fö­lény­ben lévő fia táma­dá­sát nem volt képes elhá­rí­ta­ni. A sér­tett kára nem térült meg, mert a rab­lás­sal szer­zett pénz nem került elő.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség a rab­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.