Főoldal » Hírek » Az idős férfi arccsontját is eltörte a salgótarjáni rabló - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 28 fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Sal­gó­tar­ján­ban a nyílt utcán táma­dott meg a tás­ká­já­ért egy idős fér­fit, több­szö­rös arckoponyacsont-töréses sérü­lést okozva.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a 2021. novem­ber 16-ára vir­ra­dó éjsza­ka Sal­gó­tar­ján­ban alko­holt, dro­got és gyógy­szert is fogyasz­tott isme­rő­sei tár­sa­sá­gá­ban. A haj­na­li órák­ban az utcán gya­lo­gol­va fel­fi­gyelt egy nehéz moz­gá­sú idős fér­fi­re, aki kezé­ben tar­tot­ta autós­tás­ká­ját. Elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a tás­kát azért, hogy az abban lévő érté­kek­ből dro­got vásá­rol­has­son. Ami­kor elha­lad­tak egy­más mel­lett a férfi meg­for­dult, nagy erő­vel hátba ütöt­te a sér­tet­tet, aki meg­tán­to­ro­dott, és ezt kihasz­nál­va a rabló mell­ka­son és fejen ütötte.

A meg­tá­ma­dott férfi az üté­sek­től a föld­re került, ekkor az elkö­ve­tő a tás­kát kitép­te a kezé­ből, és a benne lévő irat­tok­kal és mint­egy 3.000 forint kész­pénz­zel elin­dult a vas­út­ál­lo­más felé.

Miu­tán a sér­tett a föld­ről fel­állt, sán­tít­va követ­te, és kérte, hogy leg­alább a tás­ká­ját, és az ira­ta­it adja vissza, mire a rabló a kész­pénzt kivet­te a tár­cá­ból, majd a tás­kát és az irat­tár­cát vissza­dob­ta. Az áldo­zat azon­ban ezután is szi­dal­maz­ta őt, mire a gya­nú­sí­tott vissza­lé­pett hozzá, és több­ször meg­ütöt­te, majd mikor a föld­re került, megrugdosta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a 77 éves férfi arc­ko­po­nya­csont­ja több helyen eltörött.

A fia­tal fér­fit a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, a cse­lek­mé­nyek együt­tes bün­te­té­si téte­le 5 évtől 15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a férfi letartóztatását.