Főoldal » Archív » Az idős rokonától rabolt fülbevalót ajándékozta feleségének

A bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egy 30 éves férfi ellen, aki egy Kapos­vár köze­li falu­ban tar­tott csa­lá­di ünnep­lést köve­tő­en azért bán­tal­maz­ta nagy­ap­ja test­vé­rét, hogy az érté­ke­it megszerezze.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2020 már­ci­u­sá­nak ele­jén egy keresz­te­lőn vett részt apja ott­ho­ná­ban, ahol jelen volt a 70 éves aszt­más beteg­ség­ben szen­ve­dő nagy­nén­je is. A jó han­gu­la­tú csa­lá­di ünne­pen a férfi és a sér­tett is fogyasz­tott sze­szes italt, majd az esti órák­ban az idős asszony egye­dül indult haza.

Az ittas vád­lott ész­lel­te az ott­ho­na felé gya­lo­go­san köz­le­ke­dő sér­tet­tet és elha­tá­roz­ta, hogy tőle erő­szak­kal elve­szi fül­be­va­ló­it, mert azt hitte, hogy azok arany­ból készül­tek. A férfi az asszony mögé lépett, meg­ra­gad­ta csuk­ló­ját, meg­rán­gat­ta mell­ka­sá­nál, majd a föld­re lökte. A sér­tett meg­pró­bál­ta eltol­ni magá­tól a mellé tér­de­lő vád­lot­tat, de a jelen­tős erő­fö­lény­ben lévő férfi kirán­tot­ta füle­i­ből az össze­sen 1.000 forint érté­kű arany­szí­nű éksze­re­ket és távo­zott a helyszínről.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó bizsu­kat még aznap fele­sé­gé­nek aján­dé­koz­ta, aki nem tudta, hogy hogyan jutott férje a fülbevalókhoz.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség az 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt – amennyi­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen annak elkö­ve­té­sét elis­me­ri – 6 évi fegy­ház­bün­te­tést és 6 évi köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.