Főoldal » Hírek » Az idős sértettől az értékeit, ismerősétől az autóját vette el - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek, kifosz­tás és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 20 éves fér­fi­val szemben.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2020 júli­u­sá­ban, a vele egy köz­ség­ben lakó idős sér­tett házá­ba ment, majd – kihasz­nál­va az áldo­za­ta szel­le­mi­leg és fizi­ka­i­lag is hanyat­ló álla­po­tát – elte­rel­te a figyel­mét, és a dohány­zó­asz­tal­ról magá­hoz vett két cso­mag dohányt, vala­mint egy mobil­te­le­font, ezt köve­tő­en pedig távo­zott a házból.

A fér­fi­nek ezen túl­me­nő­en azért is felel­nie kell a bíró­ság előtt, mert 2021 ápri­li­sá­ban az egyik isme­rő­se kabát­já­ból kivet­te a slussz­kul­csot, majd a sér­tett enge­dé­lye nél­kül köz­le­ke­dett az autó­já­val, míg végül az éjsza­kai órák­ban egy busz­meg­ál­ló­nak ütkö­zött. A bal­eset­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a sérült gép­ko­csit hát­ra­hagy­va a vád­lott távo­zott a helyszínről.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal ren­del­je el a koráb­bi, fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.