Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Az időskorú házaspár sérelmére 2011-ben elkövetett emberölésben továbbfolytatott nyomozás eredményre vezetett

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te egy 57 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint 2011 ápri­li­sá­nak köze­pén az esti órák­ban egy isme­ret­len, magát rend­őr­nek kiadó férfi nyil­vá­nos tele­fon­fül­ké­ből fel­hív­ta a 83 éves és 79 éves szik­szói házas­párt azzal, hogy a rend­őr­ség tudo­má­sa sze­rint az ingat­la­nuk­ba ille­ték­te­len sze­mé­lyek pró­bál­tak bejut­ni, ezért negyed­óra múlva meg fog­nak érkez­ni a kol­lé­gái, enged­jék be őket a házuk­ba. A házas­pár férfi tagja azon­ban gya­nút fogott, mert Szik­szó nem Mis­kolc­hoz, hanem az Encsi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­hoz tar­to­zik, így fel­hív­ta a 112-es segély­hí­vót. Az ügye­le­tes tiszt­től azt a taná­csot kapta, hogy ne enged­je­nek be sen­kit, ha ide­ge­nek meg­je­len­né­nek a házuk­nál, ismét érte­sít­se a rendőrséget.

Az este folya­mán isme­ret­le­nek becsen­get­tek a sér­tett házas­pár házá­ba, így rend­őri intéz­ke­dést kér­tek, de mire a jár­őrök kijöt­tek, csak a sér­tet­tek­kel talál­koz­tak. Az ese­mény után négy nap­pal, a szom­szé­dok fedez­ték fel a holt­tes­te­ket az ingat­lan mel­lék­épü­le­te­i­ben, köte­lek­kel meg­kö­tö­zött álla­pot­ban. A halá­lu­kat tompa tárggyal, fejre mért nagy erejű üté­sek­kel okozták.

A nyo­mo­zás fel­füg­gesz­tés­re került, mivel az elkö­ve­tők kilé­te nem volt meg­ál­la­pít­ha­tó, azon­ban a foly­ta­tás során a gene­ti­kai szak­ér­tői vizs­gá­lat a sér­tet­tek meg­kö­tö­zé­sé­re hasz­nált kötél­da­ra­bok­ról beazo­no­sí­tot­ta a gya­nú­sí­tott DNS-maradványát.

A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 10 évtől 15 évig, vagy akár élet­fogy­tig tartó szabadságvesztés.

Az ügyész­ség az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés, ille­tő­leg a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak vagy tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök eltün­te­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta. A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a letar­tóz­ta­tást 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.