Főoldal » Archív » Az időskorú sértetteket kifosztó medgyesegyházi nő letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a járás­bí­ró­ság felé, hogy ren­del­je el annak a med­gyes­egy­há­zi nőnek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki isme­ret­len tár­sa­i­val Makó kör­nyé­kén két idős­ko­rú sér­tet­tet pró­bált meg kifosztani.

A gyanú sze­rint a nő és két társa 2016. szep­tem­ber 18. nap­ján a dél­előt­ti órák­ban meg­je­lent egy a 80. élet­évét már betöl­tött nagy­éri sér­tett lakó­há­zá­nál. A ház udva­rá­ba a kul­csot meg­ta­lál­va bemen­tek, majd a lakó­ház folyo­só­já­ra a szú­nyog­há­ló kivá­gá­sa után beha­tol­tak. A gya­nú­sí­tot­tak a lopást befe­jez­ni nem tud­ták, mivel a sér­tett őket meg­za­var­ta és a folyo­són szó­vál­tás­ba keve­red­ve kér­dő­re vonta őket, hogy mit keres­nek a házá­ban. Az idős férfi véde­ke­zés­kép­pen egy vas­csö­vet tar­tott a kezé­ben, ame­lyet az elkö­ve­tők egyi­ke a kezé­ből kicsa­vart, majd mind­hár­man a hely­szín­ről elmenekültek.

Ezt meg­elő­ző­en a gya­nú­sí­tott és két isme­ret­len társa 2016. augusz­tu­sá­ban a déli órák­ban meg­je­len­tek a közel 90 éves csa­nád­al­ber­ti sér­tett lakó­há­zá­nál. Az udvar­ba beju­tot­tak úgy, hogy a nyi­tott hátsó kerí­té­sen bemen­tek s az ugyan­csak nyi­tott ajtón keresz­tül a házba is beha­tol­tak. A lakó­szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó, moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott sér­tett figyel­mét bodza­sze­dés ürü­gyé­vel elte­rel­ték, a bejá­ra­ti ajtót elta­kar­ták, ez alatt a gya­nú­sí­tott bement a kony­há­ba és az asz­ta­lon levő bög­ré­ből 15.000.-Ft kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

A minő­sí­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tő gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak a veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a bíróságnál.