Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az interneten megismert lányokat „futtatott” – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű kerí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki rávet­te három isme­rő­sét a pros­ti­tú­ci­ó­ra, majd a kere­sett pénz egy részét meg­tar­tot­ta magának.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi 2022 ele­jé­től kez­dő­dő­en a közös­sé­gi médi­án keresz­tül több fia­tal nővel vette fel a kap­cso­la­tot. Őket – rend­sze­res jöve­de­lem és magas élet­szín­vo­nal ígé­re­té­vel – egy rövid ismer­ke­dést köve­tő­en rá tudta venni arra, hogy pén­zért ide­gen fér­fi­ak­kal végez­ze­nek sze­xu­á­lis cselekményeket.

A pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó nők­nek ezután a kere­se­tük egy részét át kel­lett adni­uk a vád­lott­nak, aki cse­ré­be védel­met ígért az eset­le­ges inzul­tu­sok­kal szem­ben, lakást bérelt a mun­ka­vég­zés­hez, kezel­te az inter­net­re fel­töl­tött szex­hir­de­té­se­ket, és alkal­man­ként még a szol­gál­ta­tás iránt érdek­lő­dő fér­fi­ak üze­ne­te­i­re is vála­szolt. Miu­tán a bűn­cse­lek­mény­ről 2023 augusz­tu­sá­ban tudo­mást sze­rez­tek, a sió­fo­ki nyo­mo­zók azon­nal őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el.