Főoldal » Archív » Az interneten talált magának áldozatot egy zsadányi fiatal

Az álta­la kez­de­mé­nye­zett vir­tu­á­lis isme­ret­ség során valót­lan, sze­xu­á­lis tar­tal­mú állí­tá­sok­kal csalt lépre egy 20 éves fia­tal egy másik fér­fit azért, hogy azután őt társa segít­sé­gé­vel - kirabolja.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amit az I. rendű vád­lott tet­tes­ként, míg fia­tal­ko­rú társa bűn­se­géd­ként köve­tett el. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a házi őri­zet­ben lévő I. rendű vád­lot­tal szem­ben a bíró­ság vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, tár­sát pedig ítél­je pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett szabadságvesztésre.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye