Főoldal » Hírek » Az intim fényképek internetes megosztása bűncselekmény! - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 53 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki nőis­me­rő­sé­ről készült intim fotó­kat osz­tott meg az inter­ne­ten.

A vád sze­rint a férfi 2021. júli­u­sá­ban az egyik közös­sé­gi olda­lon nyil­vá­nos meg­osz­tás­sal elér­he­tő­vé tette a koráb­ban más sze­mély által készí­tett, a nőis­me­rő­sét fehér­ne­mű­ben és fél­mez­te­le­nül ábrá­zo­ló képek­re muta­tó inter­ne­tes oldal link­jét. Ezzel a saját isme­ret­sé­gi körén túl – mely rész­ben azo­nos a sér­tet­té­vel – mások szá­má­ra is hoz­zá­fér­he­tő­vé tette a fény­ké­pe­ket.

Az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szóló tör­vény értel­mé­ben az egyén sze­xu­á­lis éle­té­re és irá­nyult­sá­gá­ra vonat­ko­zó ada­tok külön­le­ges ada­tok, ezért az ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben külön­le­ges adat­ra elkö­ve­tett sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon, mely­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az ilyen ügyek áldo­za­tai a bün­te­tő­el­já­rás­sal pár­hu­za­mo­san avagy annak befe­je­zé­se után pol­gá­ri peres úton sére­lem­dí­jat is köve­tel­het­nek az őket ért sére­le­mért, vala­mint köve­tel­he­tik a jog­sér­tő eltil­tá­sát is a továb­bi jog­sér­tés­től.

Az online tér veszé­lye­i­re hívja fel a figyel­met az isme­ret­ter­jesz­tő videó­so­ro­zat aláb­bi része is, mely­ben dr. Rab Ferenc, a Fővá­ro­si Főügyész­ség helyet­tes saj­tó­szó­vi­vő­je és Vecsei H. Mik­lós szín­mű­vész beszél­get­nek a témá­ról:

https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-a-szexting-veszelyei/