Főoldal » Hírek » Az Ipoly folyón át menekültek haza a színesfém tolvajok -fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy észak-nógrádi férfi ellen, akik egy szlo­vák telep­hely­ről lop­tak fém-alkatrészeket, majd a zöld­ha­tá­ron át mene­kül­tek haza a szlo­vák csend­őrök elől.

A vád­irat sze­rint a határ­men­ti tele­pü­lé­sen élő vád­lot­tak 2021. júli­us 23-án bemen­tek a szlo­vá­ki­ai Dolin­ka tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó öntöző- és szi­vattyú­te­lep­re, és onnan ellop­ták egy vil­lany­mo­tor réz teker­cse­lé­sét. Az elkö­ve­tők azt még aznap egy magyar­or­szá­gi színesfém-átvevőhelyen 96.000 forin­tért értékesítettek.

Néhány nap­pal később vissza­tér­tek a telep­hely­re, ezút­tal már egy talics­kát is maguk­kal vit­tek, abban kísé­rel­tek meg ellop­ni vil­lany­mo­tor­hoz tar­to­zó vas­ból készült gép­al­kat­ré­sze­ket, bur­ko­la­ti ele­me­ket, vala­mint egy kap­cso­ló­szek­rény borítását.

Ez alka­lom­mal a szlo­vák csend­őrök ész­re­vet­ték és meg­pró­bál­ták elfog­ni őket, a fér­fi­ak azon­ban a lopott áru­kat hát­ra­hagy­va az Ipoly folyón keresz­tül­vág­va átme­ne­kül­tek Magyarországra.

A fér­fi­ak által ello­pott réz- és vas­al­kat­ré­szek fém­ke­res­ke­del­mi enge­dély­kö­te­les anya­gok, így a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg őket. Mind­annyi­uk­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és vagyon­el­kob­zás az ügyé­szi indítvány.

A képen a mene­kü­lés köz­ben hát­ra­ha­gyott talics­ka, és benne a lopott  alkat­ré­szek láthatók.

Vádemelés négy férfi ellen, akik a zöldhatáron át menekültek haza a szlovák csendőrök elől.